Unite Revolution Slider 2a

Tyczenie obiektów budowlanych i przyłączy sieci uzbrojenia terenowego

1firm

Tyczenie budynku lub innego obiektu budowlanego jest nie tylko wymagane, ale też niezbędne. Bez precyzyjnego wyznaczenia głównych linii i punktów niemożliwe byłoby wykonanie prostych fundamentów z zachowaniem odpowiednich kątów i układu pomieszczeń. Dlatego ta czynność stanowi stały element przygotowań do realizacji projektu, którego wykonanie wymaga pozwolenia na budowę. Tyczenie budynku oraz innych naniesień czy instalacji jest wykonywane przez wykwalifikowanego pracownika firmy geodezyjnej. Obejmuje ono szereg prac pomiarowych, których celem jest wskazanie punktów ulokowanych w konkretnym układzie odniesienia, w położeniu, które zostało wskazane w projekcie. 

Tyczenie budynku – prawo i zasady

Kwestia tyczenia obiektów budowlanych uregulowana jest przez ustawę Prawo Budowlane. Na jego podstawie na inwestora nakładany jest obowiązek zlecenia wytyczania obiektów budowlanych i przyłączy sieci uzbrojenia terenu uprawnionemu do tego geodecie.

Tyczenie budynku jest jednym z elementów geodezyjnej obsługi inwestycji. Stanowi realizację założeń projektu budowlanego bezpośrednio w terenie i polega na wyznaczeniu na powierzchni gruntu głównych osi konstrukcyjnych. Natomiast w przypadku obiektów liniowych wyznacza się ich punkty węzłowe oraz punkty załamania osi przebiegu. Poprawne wytyczenie obiektu w terenie potwierdzane jest podpisem uprawnionego geodety w dzienniku budowy.