Unite Revolution Slider 2a

Oferta

Mapa do celów projektowych

Prawo budowlane nakłada na inwestora obowiązek posiadania mapy do celów projektowych, dla każdego obiektu wymagającego wydania decyzji pozwolenia na budowę. Mapę do celów projektowych wykonuje się na podstawie mapy zasadniczej. Po jej aktualizacji oraz naniesieniu treści z operatu ewidencji gruntów i budynków przez geodetę uprawnionego, następuje naniesienie projektu wraz z warunkami zabudowy na działce inwestora.
Mapa do celów projektowych obejmuje swym zasięgiem bezpośrednio nieruchomość, na której zlokalizowana będzie inwestycja oraz teren po którym prowadzone będą przyłącza. Obszar mapy według przepisów prawa powiększony zostaje o pas terenu 30m. wokół prowadzonej inwestycji.
Projekt zagospodarowania terenu, przewidujący przebieg przyłączy sieci uzbrojenia terenowego, naniesiony na mapę do celów projektowych wymaga uzgodnienia w ZUDP działającym przy starostwie właściwym dla terenu prowadzenia inwestycji.

Tyczenie obiektów budowlanych i przyłączy sieci uzbrojenia terenowego

Kwestia tyczenia obiektów budowlanych uregulowana jest przez ustawę Prawo Budowlane. Na jego podstawie na inwestora nakładany jest obowiązek zlecenia wytyczania obiektów budowlanych i przyłączy sieci uzbrojenia terenu uprawnionemu do tego geodecie.
Tyczenie obiektu w terenie to realizacja założeń projektu budowlanego bezpośrednio w terenie. Dla obiektów budowlanych są to główne osie konstrukcyjne, oraz punkty załamania. Poprawne wytyczenie obiektu w terenie potwierdzane jest podpisem uprawnionego geodety w dzienniku budowy.

Inwentaryzacja obiektów budowlanych i przyłączy sieci uzbrojenia terenu
Mapy inwentaryzacji powykonawczej są ostatnim etapem w geodezyjnej obsłudze inwestycji, przedstawia się je organom nadzoru budowlanego i są podstawą do odbioru inwestycji.
Zgodnie z ustawą prawo budowlane każdy obiekt wytyczony w terenie podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Każdy nowo zrealizowany obiekt podlega pomiarom geodezyjnym. Na podstawie porównania stworzonej geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i projektu budowlanego uprawniony geodeta stwierdza czy powstały obiekt zrealizowany został zgodnie z projektem, i potwierdza tę zgodność własnoręcznym podpisem.
Na podstawie wykonanej dokumentacji powykonawczej wprowadza się zmiany na mapie zasadniczej oraz w Ewidencji Gruntów i Budynków.

Wznowienie granic

Następuje, gdy granice nieruchomości zostały ustalone prawnie w przeszłości poprzez postępowanie rozgraniczające, podziałowe, wywłaszczeniowe lub scaleniowe, ale zlokalizowanie w terenie nie jest możliwe ze względu na brak elementów wizualizujących ich przebieg.
Wznowienie polega na odtworzeniu linii granicznych za pomocą dowodów ich istnienia tj. kamieni granicznych, oraz dokumentów geodezyjnych świadczących o prawnym przebiegu istniejącej i obowiązującej linii granicznej.
Wznowienie granic nie jest zatem postępowaniem administracyjnym, a czynnością techniczną wykonywaną przez geodetę uprawnionego na gruncie.

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczeni nieruchomości polega na ustaleniu granicy własności gdy strony postępowania są w sporze co do ich przebiegu. Szczegółowe zasady prowadzenia postępowania reguluje ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Kodeks Cywilny oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości. Postępowanie to jest dwuetapowe.
W pierwszym z nich tj. postępowaniu administracyjnym geodeta uprawniony odtwarza linie graniczne na podstawie znaków i dokumentów geodezyjnych. Jeżeli nie ma sporu co do wyznaczonej granicy postępowanie kończy się decyzją administracyjną. Stronom przysługuje również prawo do zawarcia ugody przed geodetą, która ma moc ugody sądowej. Gdy postępowanie administracyjne zostaje wyczerpane, a strony nie dojdą do porozumienia, organ administracji umarza postępowanie i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi.
W fazie sądowej rozgraniczenie prowadzi sąd w trybie postępowania nieprocesowego, kończącego się wydaniem postanowienia.

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości następuje na wniosek właściciela i polega na wydzieleniu z nieruchomości części z niej i przeniesieniu jej własności na rzecz nowego właściciela. Postępowanie to reguluje Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku, oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.