Unite Revolution Slider 2a

Geodezyjna obsługa inwestycji

1dom

Geodezyjna obsługa inwestycji jest usługą o charakterze kompleksowym. Na wstępnym etapie jej celem jest dostarczenie danych pomiarowych, na podstawie których powstają mapy do celów projektowych. Na dalszych etapach realizacji budowy obiektu specjalista dokonuje kontroli poprawności wykonanych prac z projektem i planami, odnotowując spostrzeżenia w dokumentacji (dziennik budowy). Ostatnim etapem geodezyjnej obsługi inwestycji jest inwentaryzacja powykonawcza.

Budowa niektórych typów obiektów zgodnie z przepisami prawa powinna się odbywać z udziałem pracownika firmy geodezyjnej. Wykonywanie odpowiednich pomiarów jest niezbędne nie tylko na etapie tworzenia planów budowlanych. Są one wymagane również w trakcie realizacji obiektu, jak i po jego zakończeniu. Ogół wszystkich czynności wykonywanych w tym zakresie jest określany jako geodezyjna obsługa inwestycji. Kwestie prawne reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Art. 43 Ust. 3., która nakłada taki obowiązek na inwestorów finansujących obiekty ogólne, przemysłowe, urządzenia inżynieryjne i obiekty komunikacyjne.

Inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych i przyłączy sieci uzbrojenia terenu

Mapy inwentaryzacji powykonawczej są ostatnim etapem w geodezyjnej obsłudze inwestycji. Przedstawiane organom nadzoru budowlanego są podstawą do odbioru inwestycji.

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane każdy obiekt wytyczony w terenie podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Każdy nowo zrealizowany obiekt podlega pomiarom geodezyjnym. Na podstawie porównania stworzonej geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i projektu budowlanego uprawniony geodeta stwierdza, czy powstały obiekt zrealizowany został zgodnie z projektem, i potwierdza tę zgodność własnoręcznym podpisem.

Inwentaryzacja powykonawcza jest też podstawą do uaktualnienia informacji dotyczących zagospodarowania terenu gminy. Na podstawie wykonanej dokumentacji powykonawczej wprowadza się zmiany na mapie zasadniczej oraz w Ewidencji Gruntów i Budynków.