Unite Revolution Slider 2a

Rozgraniczenie nieruchomości

1komJeśli potomkowie nie mogą dojść do porozumienia w tej sprawie działki dziedziczonej po rodzicu i wiodą spór o przebieg granicy, niezbędne jest skorzystanie z pomocy profesjonalisty, który przeprowadzi rozgraniczenie nieruchomości. Taka sytuacja często ma miejsce wówczas, gdy na skutek zmian w zagospodarowaniu terenu z jednej działki władze zabiorą właścicielowi pas ziemi z przeznaczeniem na drogę. Wówczas, jeśli działka ma być dzielona na dwie połowy, granica może ulec przesunięciu. Podziały działek odziedziczonych przez więcej niż jedno dziecko konieczność wiążą się często z koniecznością  wniesienia sprawy do sądu. Wówczas wykonanie pomiarów i wyznaczenie nowych granic ma wymiar materiału dowodowego.

Rozgraniczenia działek w świetle prawa

Rozgraniczenie nieruchomości polega na ustaleniu granicy własności, gdy strony postępowania są w sporze co do ich przebiegu. Szczegółowe zasady prowadzenia postępowania regulują ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne, Kodeks cywilny oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości. Postępowanie to jest dwuetapowe.

W pierwszym z nich, tj. postępowaniu administracyjnym, geodeta uprawniony odtwarza linie graniczne na podstawie znaków i dokumentów geodezyjnych. Jeżeli nie ma sporu co do wyznaczonej granicy, postępowanie kończy się decyzją administracyjną. Stronom przysługuje również prawo do zawarcia ugody przed geodetą, która ma moc ugody sądowej. Gdy postępowanie administracyjne zostaje wyczerpane, a strony nie dojdą do porozumienia, organ administracji umarza postępowanie i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi. W fazie sądowej rozgraniczenie prowadzi sąd w trybie postępowania nieprocesowego, kończącego się wydaniem postanowienia.