Unite Revolution Slider 2a

Rozgraniczenie nieruchomości

1komRozgraniczeni nieruchomości polega na ustaleniu granicy własności gdy strony postępowania są w sporze co do ich przebiegu. Szczegółowe zasady prowadzenia postępowania reguluje ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Kodeks Cywilny oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości. Postępowanie to jest dwuetapowe.

W pierwszym z nich tj. postępowaniu administracyjnym geodeta uprawniony odtwarza linie graniczne na podstawie znaków i dokumentów geodezyjnych. Jeżeli nie ma sporu co do wyznaczonej granicy postępowanie kończy się decyzją administracyjną. Stronom przysługuje również prawo do zawarcia ugody przed geodetą, która ma moc ugody sądowej. Gdy postępowanie administracyjne zostaje wyczerpane, a strony nie dojdą do porozumienia, organ administracji umarza postępowanie i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi. W fazie sądowej rozgraniczenie prowadzi sąd w trybie postępowania nieprocesowego, kończącego się wydaniem postanowienia.