Unite Revolution Slider 2a

Podziały nieruchomości

Nasza firma Geomap od wielu lat zajmuje się niezmiennie świadczeniem usług w zakresie prac geodezyjnych, pośród których wymienić można rozgraniczenia nieruchomości, inwentaryzację obiektów i przyłączy czy przygotowywanie projektów podziałów nieruchomości, które odbywają się na podstawie odrębnych przepisów, co czyni je niezwykle interesującym tematem, który postanowiliśmy Państwu przybliżyć. W trosce o prawidłowy przebieg świadczonych przez firmy geodezyjne usług pragniemy przedstawić Państwu zasady oraz przepisy, na podstawie których odbywają się podziały nieruchomości. Jednocześnie korzystając z okazji chcemy zapewnić Państwa o kompleksowej obsłudze geodezyjnej ze strony naszych przedstawicieli, którzy posiadając odpowiednią wiedzę będą Państwu służyć poradą na każdym etapie proponowanych przez nas usług.

Kiedy może nastąpić podział nieruchomości?

Podział nieruchomości następuje zawsze na wniosek właściciela nieruchomości i polega on na wyodrębnieniu z nieruchomości będącej przedmiotem działania jakiejś jej części, a następnie polega na przeniesieniu własności tej części na rzecz innego, nowego w świetle prawa właściciela. Podział nieruchomości odbywa się na podstawie obowiązującej w Polsce Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 regulującemu sposób i tryb dokonywania podziałów nieruchomości. 

Najważniejsze zapisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku

Nieznajomość prawa nie zwalnia nas z konieczności jego przestrzegania, dlatego chcemy Państwu przedstawić kilka najważniejszych kwestii dotyczących Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o których warto wiedzieć starając się o podział nieruchomości. Interesujące nas informacje znajda Państwo w dziale trzecim, rozdziale pierwszym traktującym o podziale nieruchomości. Dowiedzą się Państwo z niego, że wszelkich podziałów nieruchomości zawsze dokonuje się zgodnie z planami miejscowymi. Przepis ten, ściśle przestrzegany przez geodetów, dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, jak i możliwego zagospodarowania gruntu. Mówiąc o podziałach nieruchomości warto też w tym miejscu podkreślić, m celu dokonuje się owego podziału? Przede wszystkim zgodnie z Art. 95 niniejszej ustawy, podział nieruchomości może mieć na celu:

  • zniesienie współwłasności nieruchomości z co najmniej dwoma budynkami, może, np. polegać na wydzieleniu współwłaścicieli budynków,
  • wydzielenie działki gruntu zlokalizowanej pod danym budynkiem w celu np. użytkowania budynku będącego przedmiotem sprawy,
  • wydzielenie części nieruchomości może też się odbywać zgodnie z prawem dotyczącym użytkowania wieczystego lub na skutek roszczeń do części nieruchomości,
  • podziału nieruchomości dokonuje się także w celu realizacji przepisów dotyczących, np. przekształceń własności lub w przypadku likwidacji przedsiębiorstw państwowych, czy na skutek podjęcia decyzji o przeprowadzeniu na danej trasie, np. autostrady. 

Jak wygląda podział nieruchomości?

Zasady podziału nieruchomości są ściśle określone w obowiązującym prawie i mogą być wykonywane wyłącznie przez posiadających uprawnienia i stosowną wiedzę specjalistów z zakresu geodezji. Dlatego, aby nieruchomość mogła zostać podzielona musi spełniać pewne warunki, a decyzje o podziale nieruchomości dokonuje odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W praktyce podział nieruchomości polega na wydzieleniu z nieruchomości dwóch lub kilku części, które będą stanowić odrębną nieruchomość. Na skutek owego podziału powstają nowe działki, które będąc przedmiotem prac geodezyjnych, będą wymagać osobnego oznaczenia w ewidencji gruntów. Podkreślić należy, że zgodnie z wcześniej wspomnianymi przez nas przepisami podziały działek nie są jednoznaczne ze zmianą ich właściciela i ich właścicielem wciąż może być ta sama osoba lub instytucja, co przed podziałem nieruchomości. Podział nieruchomości może także przenosić prawo własności na nowego właściciela. Każdorazowo projekt podziału nieruchomości sporządzany jest na aktualnej mapie geodezyjnej i kartograficznej przez specjalistę.