Unite Revolution Slider 2a

Geodezyjna obsługa inwestycji – oferta GEOMap Stargard Szczeciński

 • Rozgraniczenie nieruchomości

  To dwuetapowe postępowanie polegające na określeniu granicy własności, jeśli występuje spór pomiędzy stronami w kwestii ich przebiegu. Przebieg rozgraniczenia nieruchomości określa ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Kodeks Cywilny oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

 • Inwentaryzacja obiektów budowlanych i przyłączy sieci uzbrojenia terenu

  W praktyce jest to ostatni etap podczas realizacji geodezyjnej obsługi inwestycji. Prawo budowlane stanowi, że każdy obiekt wytyczony w terenie podlega inwentaryzacji obiektów budowlanych. Na podstawie map inwentaryzacji powykonawczej dokonywany jest odbiór nieruchomości oraz zmiany na mapie zasadniczej, oraz w Ewidencji Gruntów i Budynków.

 • Projekty podziału nieruchomości

  Podziału dokonuje uprawniony geodeta na wniosek jej obecnego właściciela. W praktyce podział nieruchomości polega na wydzieleniu części z jej obszaru, a następnie przeniesieniu własności powstałego w ten sposób terenu na nowego właściciela.

 • Tyczenie obiektów budowlanych i przyłączy sieci uzbrojenia terenowego

  Tyczenie to inaczej mówiąc przeniesienie założeń zatwierdzonego projektu budowlanego na teren fizycznych działań budowlanych. Tyczenie obiektów budowlanych musi być wykonane przez uprawnionego geodetę, który następnie potwierdza jego poprawne wykonanie w dzienniku budowy.

 • Mapa do celów projektowych

  Każdy obiekt, który wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, musi posiadać mapę do celów projektowych wykonaną na podstawie mapy zasadniczej przez uprawnionego geodetę.

 • Wznowienie granic

  To zasadniczo czynność techniczna wykonywana przez geodetę mająca na celu odtworzenie linii granicznych nieruchomości na podstawie dowodów ich istnienia. Wznowienie granic wykonuje się w momencie, w którym niemożliwe jest zlokalizowanie w terenie granic prawnie ustalonych w przeszłości z powodu braku elementów, które wizualizowały ich fizyczny przebieg.