Unite Revolution Slider 2a

Komu zlecić uzyskanie warunków zabudowy

Prowadzenie inwestycji budowlanej nie jest rzeczą prostą. Sam fakt podjęcia decyzji o budowie nastręcza szereg spraw do załatwienia, które są niezbędne do przeprowadzenia, żeby w ogóle móc ruszyć fizycznie z budową. Mowa tu oczywiście o uzyskaniu pozwolenia na budowę. Aby go uzyskać, należy zebrać konkretne rodzaje dokumentów, map i decyzji administracyjnych. Wśród nich znajduje się również decyzja o warunkach zabudowy. Zobaczmy, czym jest ten tajemniczo brzmiący dokument i jak go uzyskać? Kto powinien złożyć wniosek?

Cel, zadanie decyzji o warunkach zabudowy

Faktem jest, że każda budowa, większa modernizacja budynku wpływa na infrastrukturę otoczenia, na otoczenie. Rodzaje zabudowy, sposób wykorzystania danego terenu jest ściśle planowany, nie można dowolnie stawiać sobie budynków „gdzie się chce”. Jest to spowodowane tym, że przestrzeń gminy, czy też inaczej otoczenie powinno być zgodne z ogólnie przyjętym ładem architektonicznym, krajobraz powinien być spójny. Gminy mają swoje „urzędowe metody”, aby tego dopilnować. Służą im do tego właśnie takie dokumenty jak decyzja o warunkach zabudowy.

Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest celem uniknięcia powstania zabudowy całkowicie odrębnej od tej znajdujących się nieopodal interesującej nas działki. Zgodnie z prawem, a dokładniej, godnie z ustawą z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każda inwestycja, która otrzyma pozytywną decyzję o warunkach zabudowy, powinna mieć dostęp do drogi publicznej oraz mieć wykonaną sieć uzbrojenia terenu (przyłącza wodno-kanalizacyjne, prąd). Działka, która interesuje inwestora, nie może wymagać uzyskania pozwolenia zgody na zmianę gruntów rolnych i leśnych na nierolnicze i nieleśne. Ponadto teren nie może być objęty innymi przepisami wykluczającymi przeprowadzenie inwestycji oraz choć jedna działka w pobliżu musi nawiązywać do sposobu wykonania inwestycji, której decyzję próbuje inwestor zdobyć.

Komu powierzyć złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy?

Cała procedura jest niezwykle skomplikowana, wymaga odpowiedniego poziomu wiedzy i rozeznania, a raczej doświadczenia w prowadzeniu tego typu spraw, gdyż nierzadko wymagają one uzyskania sporej ilości zaświadczeń, pozwalających na przeprowadzenie danej inwestycji, naniesienia korekt na mapach sytuacyjno-wysokościowych, że dla umożliwienia płynnego postępowania w sprawie wydania decyzji, dobrze jest sprawę powierzyć specjalistom. Jesteśmy biurem z wieloletnim doświadczeniem, projekty zagospodarowania terenu to dla nas chleb powszedni. Samodzielne załatwianie kluczowych z punktu widzenia danej inwestycji dokumentów jest ryzykowne i obarczone sporym ryzykiem wystąpienia opóźnień.

Do wniosku potrzebne jest złożenie szeregu załączników, wśród których znajdują się mapa zasadnicza, mapa katastralna czy opisowe oraz graficzne określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu, jeśli potrzebne będzie naniesienie poprawek, niepotrzebnie cała procedura ulegnie wydłużeniu. Warto tu dodać, że nie zawsze sprawy są proste i oczywiste i trwają 7 – 14 dni. Na wydanie decyzji organy zarządzające mają miesiąc, w ciągu którego same uzyskują w razie potrzeby potrzebne do zaopiniowania decyzji pozwolenia od innych urzędów. Zatem chcąc, aby sprawa przebiegała w miarę płynnie i przede wszystkim w najkrótszym z możliwych terminie pozwól nam zająć się nie tylko sprawami związanymi z geodezyjną obsługą inwestycji, ale również w odniesieniu do wszelkich wymogów techniczno-prawnych, które należy dopilnować.